Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Małopolska walczy z suszą, będą dofinansowania dla mieszkańców

Małopolska walczy z suszą, będą dofinansowania dla mieszkańców

Od wielu lat obserwujemy zmiany klimatu. Wzrasta temperatura powietrza, doskwierają nam upały, susze oraz inne ekstremalne zjawiska pogodowe.

Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W czasie pogody „suchej”, następuje zaburzenie ekosystemu rzek i ograniczenie możliwości rozwoju roślinności, co generuje niekorzystny dla zdrowia mikroklimat i pogarsza warunki życia mieszkańców.

Najgroźniejsze zmiany klimatyczne to:

– wzrost eutrofizacji wód,
– nierównomierny rozkład opadów w czasie wegetacji (więcej dni bezdeszczowych i bezśnieżnych; więcej dni z intensywnym opadem – gwałtowne powodzie i długotrwałe susze),
– wymarzanie roślin, zwiększenie parowania i w konsekwencji wzrost deficytu wilgoci w glebie oraz generalny spadek zasobów wodnych,
– ogólny wzrost temperatury (zmniejszenie liczby dni zimnych i nocy mroźnych; wzrost częstości występowania okresów gorąca i fal upałów),
– większe narażenie roślin na przymrozki wiosenne (z uwagi na przyspieszenie wzrostu roślin wiosną i wcześniejsze wejście w proces kwitnienia) – stąd konieczność stosowania osłon,
– presja gatunków obcych i inwazyjnych.

W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, Województwo Małopolskie podejmuje działania w celu zapobiegania suszy i jej skutkom – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

1. MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA

– dostosowanie gminnych budynków do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych generowanych spływem z tych budynków,
– przystosowanie, modernizację istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania,
– zwiększenie terenu biologicznie czynnego poprzez zapewnienie naturalnej wegetacji roślin, retencję wód opadowych, likwidację zasklepień lub uszczelnień.

2.DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH

– konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
– konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
– konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt. wyżej,
– usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

3.DOFINANSOWANIE DO BUDOWY I RENOWACJI ZBIORNIKÓW WODNYCH SŁUŻĄCYCH MAŁEJ RETENCJI

– wsparcie na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w celu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości użytkowej gruntów rolnych,
– dofinansowanie może obejmować wszelkie zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów rolnych, zwane „zbiornikami małej retencji”. Aby skorzystać ze środków budżetu województwa zbiornik musi spełniać funkcję zbiornika małej retencji wraz z uzasadnieniem potrzeby jego budowy na danym terenie.

4. DZIAŁANIA INNYCH PODMIOTÓW

ARiMR – “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 4.1.3 “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

– wykonanie nowego nawodnienia,
– ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
– ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru
Koszty kwalifikowane:
– wykonania ujęć wody,
– zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
– budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Szczegółowe informacje o wysokości możliwego dofinansowania na poszczególne projekty można znaleźć tutaj.

Zobacz również << Andrychów i Wadowice znają już terminy otwarcia żłobków i przedszkoli >>

Podziel się tym wpisem: