Małopolski Portal Informacyjny

Andrychów - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - Wieprz - Zator - Kęty - Sucha Beskidzka

Program Ochrony Powietrza w Małopolsce nabiera realnych kształtów

Program Ochrony Powietrza w Małopolsce nabiera realnych kształtów

Przedstawiamy propozycje działań w ramach nowego Programu Ochrony Powietrza.

Województwo Małopolskie rozpoczęło prace nad nowym Programem Ochrony Powietrza (POP), którego celem jest osiągnięcie w roku 2023 poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych dopuszczalnych wg polskich i unijnych norm.

Wstępne konsultacje pozwoliły na wypracowanie kompromisowych założeń POP. Propozycje zmian zadań gmin w ramach Programu zostały zaprezentowane podczas Forum Wójtów i Burmistrzów i Prezydentów Małopolski oraz na spotkaniach z samorządami w Gorlicach i Bochni – zaznacza wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Propozycje działań w ramach nowego Programu ochrony powietrza

 • Od 1 stycznia 2021 r. finansowanie ze środków publicznych kotłów na biomasę, natomiast od 1 stycznia 2022 r. tylko kotłów o emisji do 20 mg/m³. Pozostaje możliwość instalacji kotłów w standardzie ekoprojektu (wyższa emisja) ze środków własnych.
 • Wprowadzenie nowych uchwał antysmogowych tylko dla gmin, które wyrażą taką chęć w ramach konsultacji.
 • Rekomendowane przeznaczenie co najmniej 1% dochodów własnych gminy na dopłaty do: wymiany kotłów, instalacje OZE, termomodernizację, prowadzenie kontroli, itp.
 • Zapewnienie przez każdą gminę kontroli w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia. Możliwe prowadzenie kontroli przez straże gminne, pracowników urzędu lub przy współpracy z policją. Planowane jest wsparcie na doposażenie straży międzygminnych ze środków RPO 2021-2027.
 • Zatrudnienie ekodoradców we wszystkich gminach i utworzenia punktów obsługi programu Czyste Powietrze. Planowane wsparcie finansowe ze środków RPO 2021-2027.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji co najmniej 90% budynków do końca 2021 roku, w tym co najmniej 50% do końca 2020 roku.
 • Przeprowadzenie analizy skali ubóstwa energetycznego. Wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, rekomendowane wprowadzenie programów osłonowych dla najuboższych.
 • Prowadzenie akcji informacyjnych z  dotarciem do każdego punktu adresowego w gminie. Obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji.
 • Zastosowanie, jeśli to technicznie możliwe, odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, których budowa lub modernizacja jeszcze nie zostały rozpoczęte. Od 2030 roku należy zapewnić zerowy bilans energetyczny budynków użyteczności publicznej w gminie.
 • Analiza potencjalnych obszarów dla farm fotowoltaicznych, wiatrowych i biogazowni w przygotowanych Studiach zagospodarowania przestrzennego.
 • Stosowanie przez jednostki samorządu zielonych zamówień publicznych.

Wybrane zadania starostów powiatów

 • Zatrudnienie Ekodoradców ds. klimatu.
 • Prowadzenie akcji informacyjnych, obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej powiatu informacji o jakości powietrza i ekointerwencjach.
 • Prowadzenie kontroli każdej stacji diagnostycznej pojazdów co najmniej raz w roku.
 • Prowadzenie przekazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie kontroli u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Weryfikacja zgłoszeń i kontrola powinna następować w ciągu w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia.
 • Wprowadzanie danych o rocznych emisjach zanieczyszczeń do powietrza w wydawanych pozwoleniach do bazy udostępnionej przez Urząd Marszałkowski. Dane te będą dostępne dla mieszkańców.

Obowiązki przedsiębiorców

 • Niezwłoczne podanie do wiadomości informacji o awariach skutkujących emisją zanieczyszczeń do powietrza w trzech stopniach:
 1. o skutkach tylko na terenie zakładu
 2. o skutkach poza terenem zakładu
 3. poważne awarie przemysłowe
 • Obowiązek dostosowania do wymagań wynikających z konkluzji BAT (przetwarzanie odpadów).

Transport

 • Przygotowanie przez Miasto Kraków szczegółowego planu strefy czystego transportu w oparciu o normy Euro i wdrożenie strefy pilotażowej w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie przepisów krajowych. Wersja pilotażowa powinna obejmować ograniczenia wewnątrz III obwodnicy.
 • Wdrożenie strefy w wersji docelowej w Krakowie w ciągu 3 lat od wejścia w życie przepisów krajowych. Docelowa strefa powinna obejmować obszar ograniczony IV obwodnicą miasta i ograniczenia dla diesli poniżej normy Euro 6 oraz pojazdów benzynowych poniżej Euro 4.
 • Przygotowanie i wdrożenie przez miasto Kraków do końca 2021 roku systemu monitorowania emisji z transportu, pozwalającego na analizę wpływu ruchu drogowego na jakość powietrza.
 • Opracowanie i przyjęcie w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu do końca 2021 roku planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

Zobacz również << Sejmik małopolski wsparł zabytki >>

Podziel się tym wpisem: